Vedtægter

Vedtægter For Hjulby Beboerforening

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 22.10.2020

§1

Foreningens navn er Hjulby beboerforening.
Foreningen har hjemsted i Hjulby sogn – Nyborg kommune.
Foreningens aktiver er Hjulby forsamlingshus, Tingstedet på Tunnelvej og lege-/sportspladsen på Stationsvej.

§2

Foreningens formål er:

1. at virke som kulturelt møde- og samlingssted og fremme fællesskabet for Hjulby´s beboere.
2. at iværksætte aktiviteter for børn, unge, voksne og ældre i området.
3. at danne attraktive ramme om aktiviteter til styrkelse af det lokale sociale liv.
4. at drive og udleje forsamlingshuset.

§3

Som beboer i Hjulby er man medlem af beboerforeningen.
Medlemskabet er gratis.

§4

Foreningen drives af følgende indtægter:

  • Overskud fra diverse arrangementer
  • Offentlige og private tilskud
  • Udlejning af aktiver
  • Udlejning af forsamlingshuset, hvor lejen fastsættes af bestyrelsen.

§5

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv som formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fordeler ansvarsområderne indbyrdes. Udlejer og regnskabsfører udpeges af bestyrelsen. Disse behøver ikke være medlem af bestyrelsen.

Alle medlemmer over 18 år kan vælges.

Hvert bestyrelsesmedlem har ret til, at bruge forsamlingshuset gratis en gang årligt.

§6

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller mindst 4 fra bestyrelsen indkalder til dette. Dog afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder om året.

Der føres protokol over møderne

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er mødt. I tilfælde af stemmelighed, har formanden den afgørende stemme.

Brug af foreningens midler ud over budgetterede faste udgifter, aftales dette forinden på et bestyrelsesmøde.

Udtræder et bestyrelsesmedlem før tid, går bestyrelsesposten automatisk på valg på først kommende generalforsamling.

§7

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel og afholdes i første kvartal. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformanden skriftlig i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer dog 1 måned før.

Medlemmer over 18 år har stemmeret. Stemmeretten kan kun udøves ved personlig fremmøde.

Ved ønske om opstilling til valg i bestyrelsen, skal dette ske ved personlig fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt, formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder de forslag, der stemmes om, dog kræver vedtægtsændringer et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

§8

Ordinær generalforsamling, skal omfatte følgende:

1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens årsberetning fremlægges til godkendelse
5. Kassererens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
6. Indkomne forslag
7. Valg af:
– bestyrelsesmedlemmer, 4 i lige år, 3 i ulige år for 2-årig periode
– bestyrelsessuppleanter, 1 i ulige år, 1 i lige år for 2-årig periode
– revisorer, 2 for 1-årig periode
– revisorsuppleant, 1 for 1-årig periode
8. Eventuelt (der kan ikke vedtages noget under dette punkt)
9. Referatet godkendes og underskrives af referent og ordstyrer.

§9

Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted, når mindst 8 medlemmer fordrer det, ved skriftlig begæring til bestyrelsesformanden med angivelse af det emne, som ønskes behandlet, eller når bestyrelsen finder det påkrævet.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter modtagelse af begæring.

Indkaldelse, samt dagsorden afholdes efter samme regler som ved ordinære generalforsamling. Tidsfristen for indkaldelse kan afviges, ved kritiske omstændigheder vedr. foreningens aktiver/drift, ved bestyrelsens begæring.

§10

Foreningens regnskab følger kalenderåret. Regnskabet skal til enhver tid på revisorernes og bestyrelsens forlangende fremlægges til gennemsyn.

Årsregnskab afleveres til bestyrelsen i gennemgået stand senest 1. marts. Foreningen tegnes af formand, kasserer og udlejer, hver for sig. Udlejer varetager booking af huset, check af lejeindbetaling og refusion af depositum.

§11

Køb, salg, pantsætning af fast ejendom samt låneoptagelse skal godkendes af generalforsamlingen.

Medlemmer har ingen andel i foreningens formue. For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens aktiver, idet hverken bestyrelsen eller medlemmer hæfter personligt.

§12

Foreningen kan opløses ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med højest en måneds mellemrum. Der skal på begge generalforsamlinger være mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer, der stemmer herfor. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder eventuelle rest-midler almennyttige formål i Hjulby. Generalforsamlingen træffer beslutning herom.